KURSY KWALIFIKACYJNE -nabór

/ Styczeń 10, 2020

KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ

Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Cel

przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki

Program

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie:

– Ramowego Planu i Programu  Kursu Kwalifikacyjnego  z  zakresu  Zarządzania Oświatą  zatwierdzonego przez MEN  dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 19 listopada w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późniejszymi  zmianami ).

 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Przywództwo dla uczenia sie i rozwoju indywidualnego
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Zadania praktyczne  w wyżej wymienionymi obszarami tematycznymi
 • Kurs obejmuje  210 godzin

TERMIN  : nabór do 20.03.2020 r.

KOSZT – 1300 ,-zł

Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu

ADRESACI

Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia

CEL

– przygotowanie nauczyciela (instruktora) praktycznej nauki zawodu  do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej

Ramowy  program  kursu :

 • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
 • Metodyka  nauczania – 90 godz.

Kurs realizowany na podstawie  programu MEN w wymiarze 150 godzin dydaktycznych.

TERMIN:

 • Nabór do 20.03.2020 r.
 • Liczba godzin – 150

KOSZT  –  900,-zł /os.