Karta zgłoszenia na kursy

Nazwa kursu/Kierunek Studiów

Imię i nazwisko słuchacza

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Tel. kontaktowy

Adres email

Miejsce zatrudnienia

Stanowisko

Dane do faktury

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu w celu organizacji kursu. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin szkoleń w OEdN w Poznaniu.

Regulamin uczestnictwa w formach szkoleniowych Ośrodka Edukacyjnego dla Nauczycieli w Poznaniu:
I. Adresaci szkolenia Oferta szkoleniowa jest adresowana do dyrektorów i nauczycieli pracujących we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych oraz innych odbiorców nie będących nauczycielami.
II. Formy doskonalenia OEdN oferuje różne formy zajęć: kursy kwalifikacyjne• kursy doskonalące• projekty• seminaria• konferencje• konsultacje• warsztaty•
III. Zgłoszenia, opłaty:
1. Uczestnik wybranego szkolenia rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.oedn.pl
2. Uczestnicy, którzy potrzebują fakturę potwierdzającą wniesiona opłatę, wpisują potrzebne dane przy formularzu zgłoszeniowym.
3. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest odpowiednia liczba zgłoszeń.
4. Dodatkowych informacji o poszczególnych formach doskonalenia udziela biuro OEdN telefonicznie lub pod adresem oednpoznan@gmail.com.
5. Uczestnicy, zakwalifikowani do udziału w szkoleniu, otrzymują zawiadomienie drogą elektroniczną, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
6. Opłatę za szkolenie należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć, w terminie i trybie podanym w zawiadomieniu. Płatności należy dokonać przelewem na konto:
BZWBK 62 1090 1450 0000 0001 1991 2285
7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją ze szkolenia.
8. Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodów organizacyjnych. W takim przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji a wniesione opłaty będą zwrócone.
9. Uczestnik może wycofać się z udziału w opłaconym już szkoleniu. W tej sytuacji zobowiązany jest poinformować mailowo o swojej decyzji najpóźniej pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dotrzymanie tego terminu warunkuje zwrot wniesionej opłaty szkoleniowej.

IV. Świadectwa i zaświadczenia Osoby, które brały udział w szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu, otrzymują odpowiednio: -świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego -zaświadczenie o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegółowe warunki, dotyczące uzyskania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, podawane są przez prowadzącego kurs na początku zajęć.