Nasi eksperci

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Aleksandra Feder – Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w klasie ogólnodostępnej,  integracyjnej na I i II etapie edukacji.
– Współpraca nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego intelektualnie realizującego edukację w warunkach szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej.
– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Aleksandra Goldstein
Aleksandra-Goldstein
– I etap edukacyjny
–  edukacja wczesnoszkolna;

– specjalizacja: praca w programie graficznym CorelDRAW

– tworzenie prezentacji multimedialnych

– opracowywanie testów konkursowych (na etap szkolny i miejski) dla uczniów klas 1-3;

– preferowane zagadnienia: ocena opisowa ucznia klas 1-3 SP

– nauczanie polisensoryczne, gry i  -zabawy w edukacji matematycznej

– rozwijanie pamięci, uwagi i koncentracji u uczniów klas 1-3,

– nauka liczenia na japońskim liczydle SOROBAN, nauka rozwiązywania krzyżówek numerycznych sudoku i kakuro;

– doradztwo metodyczne edukacji wczesnoszkolnej

– ekspert ds. podstawy programowej, współorganizator licznych konkursów miejskich dla uczniów klas 1-3,

– Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Daniel Pawlak – Ochrona przeciwpożarowa szkół i placówek oświatowych
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Tatiana Hylla – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących
– edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dzieci niesłyszących, – kształtowanie mowy i języka dzieci niesłyszących (szkoła podstawowa i gimnazjum)

– dostosowanie wymagań dla dzieci niesłyszących w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych

– obszar studium przypadku: rewalidacja dzieci niesłyszących

– Rewalidacja dzieci niesłyszących

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Ewa Jankiewicz

Ewa-Jankiewicz

– Innowacyjne metody nauczania (metoda dobrego startu, Metoda Ruchu  Rozwijającego W. Sherborne, metoda dramy, metoda projektu),
– edukacja plastyczna w przedszkolu,

– zabawy paluszkowe i grafomotoryczne,

– bajki terapeutyczne,

– dokumentacja nauczyciela,

– metody aktywizujące.

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Bajbak

Izabela-Bajbak

– Praca z uczniami ze specyficznymi  trudnościami w nauce- dyslektykami.
– Praca z uczniem z rodzin dysfunkcjonalnych.

-Praca z uczniem z FAS.

– Wspieranie  uczniów , rodziców i nauczycieli w pokonywaniu trudności.

– Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami i nauczycielami.

– Planowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych dotyczących uczniów z rodzin z problemem alkoholowym.

– Planowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z funkcjonująca ścieżką awansu zawodowego.

– Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

– Motywowanie uczniów i rozwijanie ich kreatywności na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

– Nowatorskie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Problematyka GENDER w edukacji.

– Problematyka praw człowieka na poziomie szkoły podstawowej.

– Metody integrowania zespołu uczniowskiego.

– Praca w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych/ gminnych, dzielnicowych, miejskich/.

– Obszary do pracy ze studium przypadku

– Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Uczeń przejawiający trudności wychowawcze.

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Jadwiga Losy – Problemy zwiazane z dzieckiem chorym przewlekle -padaczka,ADHD, mózgowe porazenie dziecięce,astma,cukrzyca,zaburzenia emocjonalne .
– Postępowanie w zaostrzeniu istniejacej choroby,odlegoe nastepstwa choroby itd.
– Zagadnienia dotyczace zdrowego stylu życia-żywienie,higiena,tryb życia , nauki i wypoczynku.Obciążenie dziecka dodatkowymi zajęciami itd.
– Czas wolny jako niezbedny czynnik prawidłowego rozwoju.
– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Krystyna Krzyżostaniak

Krystyna-Krzyżostaniak

– Budowanie kompetencji interpersonalnych
– Stres nauczycieli i uczniów – jak sobie z nim radzić.

– Obniżanie  poziomu agresji w grupie.

– Wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej do wsparcia rozwoju uczniów.

– Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

– Praca z konfliktem – przyczyny, obszary,  wybór optymalnego rozwiązania (także jako studium przypadku).

– Dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi (studium przypadku).

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

– Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Marek Rozenbajgier

Marek-Rozenbajgier

– Prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi, pracy i administracyjnymi;
– Redagowanie dokumentów (umowy, decyzje, pisma, regulaminy, statuty);

– Poradnictwo prawne;

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Małgorzata Trybuś – Mediacje
– Rozwiązywanie problemów wychowawczych

– Wypracowywanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem w oparciu o studium przypadku

– Warsztaty kompetencji miękkich dla nauczycieli

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Mediacje w konfliktach

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Szymon Dziwisz

Szymon-Dziwisz

– Zajęcia  z zakresu socjoterapii :
* trening wychowawczy,

* trening szkolny,

* trening interpersonalny,

* czy na pewno konsekwentne wychowanie?

* diagnoza socjoterapeutyczna,

– Warsztaty  emisji głosu

– warsztaty z zakresu emisji głosu i zajęcia muzyczne  z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Piotr Domagała

Piotr-Domagała

– Doradztwo w zakresie: gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki, pływania, tenisa stołowego i ziemnego oraz gier rekreacyjnych i tańców,
– Zajęcia warsztatowe w zakresie: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna na etapie przedszkolnymi i szkoły podstawowej , z takimi  zagadnieniami  jak: rodzaje wad postawy, metody badania i zasady oceny postawy, ćwiczenia korekcyjne

– doradztwo w zakresie pisania konspektów lekcji gimnastyki korekcyjnej.

– Wykład
– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Danuta Rutkowska

Joanna Ignasiak

– Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
Ekspert  Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Barbara Pudełko
BarbaraPudełko
 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
– Rewalidacja indywidualna dzieci i młodzieży w wadą słuchu

– Kursy języka migowego dla nauczycieli I, II, III stopnia

 – Wykład
– Zajęcia warsztatowe

– Studium przypadku

Aldona Paprzycka
Jacek Wiśniewski
Anita Kępińska
Danuta Misiuda
Tomasz Losy
Szymon Adamczyk
Artur Godzki
Anna Majchrzak