O nas

BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH ( BUE )  założone w 1996r posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie turystyki :

Nr  zezwolenia 012.  Zezwolenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – 012 z, nr ewidencyjny 01304.

BUE  świadczy  usługi   w zakresie  organizacji  imprez  edukacyjnych,  turystycznych  w  kraju  i  zagranicą.

Ponadto, wspomaga działania OEdN w zakresie realizacji programów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów.

Nr konta bankowego : w  Santander Bank  dla  BUE:
Nr 52 1090 1450 0000 0000 4501 0811

OŚRODEK EDUKACYJNY dla NAUCZYCIELI ( OEdN ) zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w  2000 r.  Zezwolenie WKO Nr 008/2000.

Od 4 maja 2010 r.  OEdN jest wpisany do ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.                                                                                              

Zaświadczenie Nr DE.II.2.1.4330-4/10 o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli  organizuje studia podyplomowe, kursy doskonalące, szkolenia , konferencje wyjazdowe, kursy językowe

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawia uczestnikom kursów doskonalących i kwalifikacyjnych świadectwa ukończenia kursu, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.11.2009 r.  oraz faktury. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawia Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu.

EDUKACYJNY OŚRODEK ZAWODOWY ( EOZ ) – Zaświadczenie Nr 16/2012 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 31.08.2012 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.  EOZ  jest placówką kształcenia ustawicznego. Realizuje kursy kwalifikacyjne zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia pisemne na organizowane przez nas szkolenia i imprezy
prosimy przesyłać drogą internetową (link na stronie www.oedn.pl – karta zgłoszenia ).
Informacja telefoniczna 61 872 09 05,  502 624 093 

Konto bankowe  dla  OEdN  oraz EOZ  w Poznaniu:

w Santander Bank  Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285

Nasz adres:

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli

Edukacyjny Ośrodek Zawodowy

Biuro Usług Edukacyjnych

ul.Tomickiego 16

61-116  Poznań

Tel. 61 8720905 ; 502 624 093