Site Loader

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli , odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Placówka musi posiadać akredytację WKO .

Adresat:  nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz 2019 poz. 1661) .

Podstawa programowa kursu
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 10 listopada 2015 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Cel
przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki. Liczba godzin: 210
.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy.

PROGRAM:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym .

Zajęcia częściowo prowadzone on-line i stacjonarnie .

ZAPRASZAMY