Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Anita Kępińska

anitakepinska-Kopiowanie

– Inteligencje wielorakie w przedszkolu

– Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu

– Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– Koncepcja edukacji muzycznej Carla Orffa

– Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

– Układy choreograficzne dla dzieci

– Model Muzycznej Rekreacji Mobilnej dr. Kieryła

– Metoda Dobrego Startu

– Inne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Anna Majrzak – Dziecko z wadą słuchu w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

– Dostosowanie wymagań dla dzieci niesłyszących w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych

– Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej u dzieci

-Wykład

– Studium przypadku

– Szkolenia Warsztatowe

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Aleksandra Feder – Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w klasie ogólnodostępnej, integracyjnej na I i II etapie edukacji.

– Współpraca nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego intelektualnie realizującego edukację w warunkach szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej.

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Aleksandra Goldstein

Aleksandra-Goldstein

– I etap edukacyjny

– edukacja wczesnoszkolna;

– specjalizacja: praca w programie graficznym CorelDRAW

– tworzenie prezentacji multimedialnych

– opracowywanie testów konkursowych (na etap szkolny i miejski) dla uczniów klas 1-3;

– preferowane zagadnienia: ocena opisowa ucznia klas 1-3 SP

– nauczanie polisensoryczne, gry i zabawy w edukacji matematycznej

– rozwijanie pamięci, uwagi i koncentracji u uczniów klas 1-3,

– nauka liczenia na japońskim liczydle SOROBAN, nauka rozwiązywania krzyżówek numerycznych sudoku i kakuro;

– doradztwo metodyczne edukacji wczesnoszkolnej

– ekspert ds. podstawy programowej, współorganizator licznych konkursów miejskich dla uczniów klas 1-3,

– Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Barbara Pudełko

BarbaraPudełko

– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu

– Rewalidacja indywidualna dzieci i młodzieży w wadą słuchu

– Kursy języka migowego dla nauczycieli I, II, III stopnia

– Wykład

– Zajęcia warsztatowe

– Studium przypadku

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Ewa Jankiewicz

Ewa-Jankiewicz

– Innowacyjne metody nauczania (metoda dobrego startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda dramy, metoda projektu),

– edukacja plastyczna w przedszkolu,

– zabawy paluszkowe i grafomotoryczne,

– bajki terapeutyczne,

– dokumentacja nauczyciela,

– metody aktywizujące

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Bajbak

Izabela-Bajbak

– Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce – dyslektykami

– Praca z uczniem z rodzin dysfunkcjonalnych.

-Praca z uczniem z FAS.

– Wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w pokonywaniu trudności.

– Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami i nauczycielami.

– Planowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych dotyczących uczniów z rodzin z problemem alkoholowym.

– Planowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z funkcjonująca ścieżką awansu zawodowego.

– Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

– Motywowanie uczniów i rozwijanie ich kreatywności na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

– Nowatorskie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Problematyka GENDER w edukacji.

– Problematyka praw człowieka na poziomie szkoły podstawowej.

– Metody integrowania zespołu uczniowskiego.

– Praca w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych/ gminnych, dzielnicowych, miejskich.

– Obszary do pracy ze studium przypadku

– Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Uczeń przejawiający trudności wychowawcze.

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Piotr Domagała

Piotr-Domagała

– Doradztwo w zakresie: gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki, pływania, tenisa stołowego i ziemnego oraz gier rekreacyjnych i tańców,

– Zajęcia warsztatowe w zakresie: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna na etapie przedszkolnymi i szkoły podstawowej, z takimi zagadnieniami jak: rodzaje wad postawy, metody badania i zasady oceny postawy, ćwiczenia korekcyjne

– doradztwo w zakresie pisania konspektów lekcji gimnastyki korekcyjnej.

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Szymon Adamczyk
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Szymon Dziwisz

Szymon-Dziwisz

– Zajęcia z zakresu socjoterapii:

* trening wychowawczy,

* trening szkolny,

* trening interpersonalny,

* czy na pewno konsekwentne wychowanie?

* diagnoza socjoterapeutyczna,

– Warsztaty emisji głosu

– warsztaty z zakresu emisji głosu i zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Tatiana Hylla – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących

– edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dzieci niesłyszących,

– kształtowanie mowy i języka dzieci niesłyszących (szkoła podstawowa i gimnazjum)

– dostosowanie wymagań dla dzieci niesłyszących w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych

– rewalidacja dzieci niesłyszących

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza