Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Anna Majchrzak
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Aldona Paprzycka

O mnie

– praca z dzieckiem / uczniem zdolnym /program autorski

– praca z uczniem z ADHD / program autorski /

– uczeń z podejrzeniem dysleksji rozwojowej – metody pracy i sposoby rozpoznawania / program autorski

– agresja w szkole

– gotowość dziecka 6-letniego do podjęcia nauki szkolnej

– Wykład

– Zajęcia warsztatowe

– konsultacje danych przypadków

– pomoc w opracowaniu programów wsparcia

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Barbara Pudełko

BarbaraPudełko

– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu

– Rewalidacja indywidualna dzieci i młodzieży w wadą słuchu

– Kursy języka migowego dla nauczycieli I, II, III stopnia

– Wykład

– Zajęcia warsztatowe

– Studium przypadku

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Danuta Misiuda
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Bajbak

Izabela-Bajbak

– Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce – dyslektykami.

– Praca z uczniem z rodzin dysfunkcjonalnych.

-Praca z uczniem z FAS.

– Wspieranie uczniów , rodziców i nauczycieli w pokonywaniu trudności.

– Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami i nauczycielami.

– Planowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych dotyczących uczniów z rodzin z problemem alkoholowym.

– Planowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z funkcjonująca ścieżką awansu zawodowego.

– Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

– Motywowanie uczniów i rozwijanie ich kreatywności na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

– Nowatorskie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Problematyka GENDER w edukacji.

– Problematyka praw człowieka na poziomie szkoły podstawowej.

– Metody integrowania zespołu uczniowskiego.

– Praca w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych/ gminnych, dzielnicowych, miejskich.

– Obszary do pracy ze studium przypadku

– Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Uczeń przejawiający trudności wychowawcze.

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Lorenz
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Jacek Wiśniewski

O mnie

– Zarządzanie placówka oświatową – planowanie, koordynowanie i nadzór.

– Konstruowanie koncepcji pracy szkoły lub placówki.

– Organizowanie pracy rady pedagogicznej i zespołów nauczycielskich.

– Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły.

– Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

– Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego.

– Rozwój osobisty.

– Konsultacje i szkolenia

– Szkolenia warsztatowe

-Konsultacje

– Warsztaty

– Coaching

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Krystyna Krzyżostaniak

Krystyna-Krzyżostaniak

– Budowanie kompetencji interpersonalnych

– Stres nauczycieli i uczniów – jak sobie z nim radzić.

– Obniżanie poziomu agresji w grupie.

– Wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej do wsparcia rozwoju uczniów.

– Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

– Praca z konfliktem – przyczyny, obszary, wybór optymalnego rozwiązania (także jako studium przypadku).

– Dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi (studium przypadku).

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

– Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Małgorzata Urbanowicz
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Szymon Dziwisz

Szymon-Dziwisz

– Zajęcia z zakresu socjoterapii:

* trening wychowawczy,

* trening szkolny,

* trening interpersonalny,

* czy na pewno konsekwentne wychowanie?

* diagnoza socjoterapeutyczna,

– Warsztaty emisji głosu

– warsztaty z zakresu emisji głosu i zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Tatiana Hylla – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących

– edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dzieci niesłyszących, – kształtowanie mowy i języka dzieci niesłyszących (szkoła podstawowa i gimnazjum)

– dostosowanie wymagań dla dzieci niesłyszących w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych

– rewalidacja dzieci niesłyszących

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza