Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Bajbak

Izabela-Bajbak

– Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce – dyslektykami.

– Praca z uczniem z rodzin dysfunkcjonalnych.

-Praca z uczniem z FAS.

– Wspieranie uczniów , rodziców i nauczycieli w pokonywaniu trudności.

– Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami i nauczycielami.

– Planowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych dotyczących uczniów z rodzin z problemem alkoholowym.

– Planowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z funkcjonująca ścieżką awansu zawodowego.

– Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

– Motywowanie uczniów i rozwijanie ich kreatywności na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

– Nowatorskie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na poziomie I etapu edukacyjnego.

– Problematyka GENDER w edukacji.

– Problematyka praw człowieka na poziomie szkoły podstawowej.

– Metody integrowania zespołu uczniowskiego.

– Praca w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych/ gminnych, dzielnicowych, miejskich.

– Obszary do pracy ze studium przypadku

– Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Uczeń przejawiający trudności wychowawcze.

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Izabela Lorenz
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Jacek Wiśniewski

O mnie

– Zarządzanie placówka oświatową – planowanie, koordynowanie i nadzór.

– Konstruowanie koncepcji pracy szkoły lub placówki.

– Organizowanie pracy rady pedagogicznej i zespołów nauczycielskich.

– Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły.

– Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

– Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego.

– Rozwój osobisty.

– Konsultacje i szkolenia

– Szkolenia warsztatowe

-Konsultacje

– Warsztaty

– Coaching